Ochrana osobných údajov

Nakoľko vystupujem ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov, rada by sme Vám vysvetlila ako budem používať Vaše osobné údaje. Týmto dokumentom si zároveň chcem splniť povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Typy osobných údajov

Spracovávam nasledujúce údaje:

• Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa doručenia, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Vaše údaje budem spracúvať na nasledovné účely:

  • Poskytovanie zmluvných služieb. Musím zabezpečovať evidenciu svojich klientov v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
  • Direct marketing. Zaoberám sa tým, ako Vám vylepšiť rozvoj mojich služieb tvorbou ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
  • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením som povinná spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
  • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadam. Právnym základom je súhlas, ktorý som od Vás získala.
  • Zákaznícka administratíva. Vediem si záznamy o všetkých svojich zákazníkoch a ich službách. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

3. Kto má prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností: Vaše osobné údaje môžem zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v mojom mene, napríklad s poskytovateľom poštových služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s mojimi pokynmi. Zmluvne som ich zaviazala, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžem zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v mojich systémoch chránim v najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávam na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchovám Vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu so mnou. Pokiaľ je to možné, údaje vymažem ešte počas Vášho vzťahu so mnou, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažem najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

6. Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávam vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujem, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na kontakt uvedený na mojej web stránke. V mnohých prípadoch budem tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávam a že chcem, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujem Vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva:

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávam Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
• prečo spracovávam vaše osobné údaje
• aké kategórie osobných údajov spracovávam
• s kým vaše osobné údaje zdieľam
• ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
• aké máte práva
• odkiaľ Vaše osobné údaje získavam (ak som ich nezískala od Vás)
• ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
• ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečím ochranu Vašich osobných údajov.

Právo na opravu
Je dôležité, aby som mala o Vás správne informácie a žiadam Vás, aby ste ma upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie
Ak spracovávam Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávam Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete ma požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudem môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že ja (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžem spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby som obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby som osobné údaje vymazala.

Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemám právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti môjmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžem pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak viem preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžem vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám Vaše osobné údaje, ktoré ste mi poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a ja následne zastavím svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O Vašej požiadavke/požiadavkách budem tiež informovať ostatné strany, ktorým som Vaše osobné údaje mohla poskytnúť. V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávam Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na mňa na mailovej adrese managerka@managerka.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s mojou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávam Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke www.managerka.sk, alebo mailom na managerka@managerka.sk.

 

Managerka