Všeobecné obchodné podmienky

Váš čas považujem za nenahraditeľný a preto tu nájdete okrem kompletného znenia obchodných podmienok aj sumár najdôležitejších zásad pri obchodovaní s managerkou.

 

Najdôležitejšie zásady 

  1. predávam originálny slovenský výrobok
  2. spôsob platby je možný iba platobnou kartou cez platobnú bránu Stripe, ktorá je bezpečná a jednoduchá
  3. náklady na prepravu k Vám cez Zelenú poštu sú zahrnuté v cene
  4. do 14 kalendárnych dní od prevzatia môžete nepoškodený a nepoužitý diár vrátiť späť – nie však formou dobierky pričom náklady na prípadné vrátenie diára bez udania dôvodu znáša zákazník
  5. peniaze za tovar Vám budú vrátené do 14 dní od prijatia vráteného diára
  6. reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od zmluvy Vám bude zaslaný spolu s faktúrou e-mailom a v prípade potreby ich neváhajte použiť a poslať na managerka@managerka.sk

 

Kompletné znenie obchodných podmienok

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej len “predávajúci”) a zákazníka (ďalej len “kupujúci”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre obe zmluvné strany sú tieto Obchodné podmienky záväzné. Ich akceptáciu potvrdzuje kupujúci odoslaním záväznej objednávky.

2. Prevádzkovateľ  internetového obchodu

Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodavavateľom tovarov a služieb ponúkaných v internetovom obchode umiestneného na URL adresách www.managerka.sk je Mgr. Andrea Krajčiová – Unimark, so sídlom Jozefa Cígera Hronského 14, 831 02 Bratislava, IČO 345 379 88, DIČ 1020200720, IČ DPH: SK1020200720, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-14488

Pre kontakt s prevádzkovateľom internetového obchodu slúži telefónne číslo +421 905 719 733 a e-mailová adresa managerka@managerka.sk.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa  tel. č.: 02/ 58272 172-3

Bankové spojenie: 

banka: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 294 314  7576/1100
IBAN: SK41 1100 0000 0029 4314 7576

Poštová adresa:
Mgr. Andrea Krajčiová – Unimark
Jozefa Cígera Hronského 14
831 02 Bratislava
(slúži pre zasielanie reklamácií a vráteného tovaru)

3. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky a úhrady platobnou kartou. Objednávka s platbou  zo strany kupujúceho sa považuje za záväznú jej odoslaním a zo strany predávajúceho jej potvrdením zaslaným späť na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka s platbou sa považuje za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia.

4. Potvrdenie objednávky, faktúra a storno objednávky

Potvrdenie o prijatí objednávky a platby, následne aj informáciu o odoslaní objednaného tovaru posiela predávajúci vždy e-mailom. Potvrdenie o prijatí objednávky a platby je zasielané automaticky do niekoľkých minút po odoslaní kupujúcim. Ak kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky a platby nedostane, je potrebné o tom predávajúceho bezodkladne informovať.

Faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný a dodací list je kupujúcemu zasielaná rovnako e-mailom a je prílohou informácie o odoslaní tovaru.  Ak e-mail o odoslaní tovaru, ktorého súčasťou ja aj faktúra nebol doručený kupujúcemu ani do 3 dní od doručenia tovaru, je potrebné o tom bezodkladne predávajúceho informovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie vyššie uvedených informácií a dokumentov z dôvodu nesprávne uvedenej alebo nefunkčnej e-mailovej adresy kupujúceho v objednávke. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov,  súvisiacich s objednávkou alebo objednávaným tovarom, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky, v závislosti od aktuálnej dostupnosti kupujúceho.

Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola vybavená a zaplatená je potrebné čo najskôr písomne kontaktovať predávajúceho a uviesť číslo objednávky. V prípade storna už zaplatenej objednávky je potrebné vyplniť a e-mailom na adresu managerka@managerka.sk odoslať Formulár na odstúpenie od zmluvy nachádzajúci sa na stránke predávajúceho v sekcii Obchodné podmienky – Dokumenty na stiahnutie. Ak bola objednávka zaplatená ktoroukoľvek z dostupných možností, peniaze sa predávajúci zaväzuje vrátiť najneskôr do 14 dní na účet kupujúceho, a to bankovým prevodom na číslo účtu uvedené vo Formulári na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie platby z dôvodu zle uvedených platobných údajov vo Formulári na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že peniaze neboli kupujúcemu vrátené ani do 14 dní od doručenia Formuláru na odstúpenie od zmluvy, je potrebné o tom bezodkladne predávajúceho informovať.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný na základe objednávky dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, cene a lehote na dodaciu adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Ak nastane akýkoľvek problém s doručením objednaného tovaru, týkajúci sa objednaného množstva, ceny či lehoty na doručenie, predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne o tomto kupujúceho informovať a navrhnúť možné riešenie alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

Zobrazenie tovaru na stránke www.managerka.sk má iba ilustračný charakter. Skutočné farebné odtiene produktov sa môžu od fotografií líšiť v závislosti od kvality používaného zariadenia a jeho monitora, resp. displeja.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar a poplatkov súvisiacich s dodaním tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok.

Predávajúci má právo na odmietnutie objednávky od kupujúceho, ktorý sa v minulosti jednorazovo alebo opakovane dopustil porušenia týchto obchodných podmienok, alebo v prípade, keď sa oprávnene a dôvodne domnieva, že ide o podvodnú objednávku s nepravdivými údajmi vytvorenú za účelom získavania informácií, či poškodenia predávajúceho. V prípade, že sa predávajúci rozhodne objednávku kupujúceho z vyššie uvedených dôvodov odmietnuť, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, cene a lehote.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar a poplatky súvisiace s dodaním tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar na dodacej adrese uvedenej v objednávke, prípadne na inom vopred písomne dohodnutom mieste a v časovom rozsahu určenom v týchto obchodných podmienkach alebo iným spôsobom dohodnutom s predávajúcim, ak sa s predávajúcim vopred písomne nedohodol na storne nedoručenej objednávky.

Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne a svojim podpisom na dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru. Ak tovar kupujúci neprevezme osobne, je potrebné o tom informovať doručovaciu službu pred doručením tovaru.

7. Cena tovaru

Ceny tovarov sú uvádzané v eurách, vrátane zodpovedajúcej DPH pri každom produkte samostatne. Prípadná akciová cena je platná do dátumu uvedeného v detaile produktu alebo do vypredania zásob.

8. Spôsob platby

Predávajúci poskytuje kupujúcemu iba jeden spôsob platby:

  • platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard,

Pri platbe platobnou kartou bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na zabezpečený platobný server poskytovateľa služby Stripe, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a čiastka vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu kupujúceho. Celý proces platby platobnou kartou prebieha výhradne na zabezpečených stránkach Stripe, teda mimo stránok predávajúceho, ktorý tak nemá prístup k žiadnym údajom z platobnej karty kupujúceho. V prípade neúspešnej platby platobnou kartou je kupujúci povinný predávajúceho o neúspešnej platbe bezodkladne informovať, pričom predávajúci následne navrhne kupujúcemu alternatívny spôsob platby.

9. Doprava a doručenie tovaru

Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom služby: Zelená pošta. Suma je zahrnutá v cene diára.

Ak tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo kupujúcemu doručené ani do 7 dní po doručení e-mailu alebo SMS správy o jeho odoslaní, je potrebné o tom bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

Doručený tovar je kupujúci v zmysle týchto Obchodných podmienok povinný prevziať. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok kupujúcim. Výnimkou je viditeľne poškodená zásielka.

Kupujúci je povinný zásielku pri prevzatí riadne skontrolovať a akékoľvek vonkajšie poškodenie obalu ihneď nahlásiť predávajúcemu vrátene fotografie s ukážkou poškodenia.

Rovnako je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať o doručení poškodeného diára a to v lehote do 24 hodín od jeho prevzatia. Mechanické poškodenie diára nahlásené po tomto termíne nemusí byť zo strany predávajúceho uznané.

10. Dodacie lehoty

Dodanie objednaného diára je realizované v čo najkratšom možnom čase, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a platby. V špecifických prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie  predmetu  plnenia  na  miesto uvedené  v  objednávke  a  jeho  prevzatie  kupujúcim. Predávajúci  nepreberá  zodpovednosť za škody  spôsobené meškaním odoslania alebo doručenia predmetu objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu.

11. Nadobudnutie vlastníctva tovaru a prechod nebezpečenstva za škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho jeho prevzatím a podpisom na dodacom liste predávajúceho alebo doručovateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď ho kupujúci prevezme a prevzatie svojim podpisom potvrdí na dodacom liste predávajúceho alebo doručovateľa, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní nakladať s tovarom kupujúcemu a kupujúci tovar neprevezme.

12. Vrátenie a výmena tovaru

Kupujúci má možnosť tovar vrátiť v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady za vrátenie tovaru v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znáša kupujúci. Tovar v zmysle tohto bodu nie je možné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia ak:

  • javí známky používania,
  • bol mechanicky poškodený,
  • nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení,

Vrátenie peňazí za tovar prebehne bankovým prevodom, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Kupujúci v zmysle týchto obchodných podmienok nemá nárok na vrátenie poplatku za dopravu, prípadne iné samostatne spoplatnené služby poskytnuté kupujúcemu na mieru k jeho objednávke.

Ak zákazník vráti tovar v zmysle tohto bodu v rozpore s horeuvedeným, predávajúci bude takéto vrátenie  považovať za vrátenie tovaru v súlade s úst. §7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, v zmysle ktorého má kupujúci právo vrátiť tovar do 14 dní od jeho prevzatia. Po uplynutí 14 dní predajca nie je povinný tovar prevziať. Ak sa tak napriek tomu stane, predajca nemá povinnosť tovar kupujúcemu vrátiť a znášať prepravné náklady s tým spojené. Takýto tovar je kupujúci povinný si prevziať späť na vlastné náklady.

Keďže pri vrátení tovaru ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy, je nutné ho realizovať v písomnej forme. Informáciu o odstúpení od kúpnej zmluvy pošle kupujúci e-mailom na managerka@managerka.sk, a následne mu predávajúci pošle “Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy”, ktorý kupujúci vyplní a spolu s tovarom a dokladom o kúpe (faktúrou) pošle predávajúcemu.

Tovar aj s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu prevádzky: Mgr. Andrea Krajčiová – Unimark, Jozefa Cígera Hronského 14, 831 02 Bratislava. Tovar musí byť zaslaný ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku.

13. Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba poskytovaná na zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov pre fyzické osoby a 12 mesiacov pre právnické osoby (ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

V prípade reklamácie tovaru je potrebné vopred informovať predávajúceho e-mailom na managerka@managerka.sk. Predávajúci následne zašle kupujúcemu “Reklamačný formulár”, ktorý je potrebné vyplnený priložiť k reklamovanému tovaru spolu s kópiou daňového dokladu – faktúry (nie je potrebná v prípade registrovaného kupujúceho).

Tovar aj s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu prevádzky: Mgr. Andrea Krajčiová – Unimark, Jozefa Cígera Hronského 14, 831 02 Bratislava. Tovar musí byť zaslaný ako balík doporučenou zásielkou, nie dobierkou.

Po obdržaní reklamovaného tovaru a ukončení reklamačného konania bude predajca kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom vyjadrenia sa k reklamácii.

Lehota stanovená na vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý je poškodený alebo neúplný.

Prepravné náklady súvisiace s doručením tovaru na reklamáciu znáša v plnej miere kupujúci. Náklady na doručenie opraveného alebo vymeneného tovaru v rámci uznanej reklamácie znáša v plnej miere predávajúci.

14. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 25 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.
Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html

15. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, dodania tovaru a za účelom zasielania informačného newslettera.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátanie PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.
Kupujúci si je zároveň vedomý, že predávajúci pri svojej činnosti využíva, alebo môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorí majú prístup k osobným údajom kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci si je vedomý, že predávajúci mu v rámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách predávajúceho a iné reklamné, či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na tejto web stránke.

Spokojnosť s nákupom zisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailového dotazníka. Proti zasielaniu e-mailového dotazníka spokojnosti môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky kupujúceho mu dotazník predávajúci nebude ďalej zasielať.

Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.

16. Záverečné ustanovenia

V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo poškodenia majetku alebo zdravia, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.

Posledná aktualizácia dňa 28. 4. 2023

Managerka